Cấp Giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp cho doanh nghiệp giao nhận nước ngoài

14.Cấp Giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp

cho doanh nghiệp giao nhận nước ngoài

14.1.Trình tự thực hiện:

 1. Nộp hồ sơ thủ tục hành chính:

Doanh nghiệp Việt Nam đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp của doanh nghiệp giao nhận nước ngoài gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp đến Cảng vụ hàng không theo các hình thức trực tiếp, qua đường bưu chính, trên môi trường điện tử hoặc bằng các hình thức khác và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trong hồ sơ.

 1. Giải quyết thủ tục hành chính
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cảng vụ hàng không có trách nhiệm xem xét, quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp theo mẫu. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp, phải nêu rõ lý do bằng văn bản.
 • Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cảng vụ hàng không có văn bản hướng dẫn người đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp hoàn chỉnh hồ sơ và thời hạn giải quyết được tính từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định.

14.2.Cách thức thực hiện:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc
 • Qua hệ thống bưu chính; hoặc
 • Trên môi trường điện tử; hoặc
 • Hình thức phù hợp khác.

14.3.Thành phần, số lượng hồ sơ:

 1. Thành phần hồ sơ:
 • Văn bản đề nghị theo mẫu;
 • Vận đơn hàng không thứ cấp của doanh nghiệp giao nhận nước ngoài.
 1. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
  1. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
  2. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp Việt Nam.

14.6.Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cảng vụ hàng không miền Bắc; Cảng vụ hàng không miền Trung; Cảng vụ hàng không miền Nam.
 2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: không có.

 

 1. Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cảng vụ hàng không miền Bắc; Cảng vụ hàng không miền Trung; Cảng vụ hàng không miền Nam.
 2. Cơ quan phối hợp: Không có.
  1. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp cho doanh nghiệp giao nhận nước ngoài.
  2. Phí, lệ phí: Phí: 2.400.000 đồng/ Giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp.
  3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp (Áp dụng đối với doanh nghiệp Việt Nam đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp cho doanh nghiệp giao nhận nước ngoài).

14.10.Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

 1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 • Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung

một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2014;

 • Thông tư 193/2016/TT-BTC ngày 8/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không;
 • Thông tư 19/2023/TT-BGTVT ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư quy định liên quan đến vận tải hàng không;
 • Thông tư số 28/2023/TT-BGTVT ngày 29/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

 

14.12.Mẫu đơn và mẫu kết quả của thủ tục hành chính:

 1. Mẫu đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

………, ngày…. tháng…. năm….

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐĂNG KÝ XUẤT VẬN ĐƠN HÀNG KHÔNG THỨ CẤP

(Áp dụng đối với doanh nghiệp Việt Nam đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp cho doanh nghiệp giao nhận nước ngoài)

Kính gửi: Cảng vụ hàng không               *

   Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp):

   Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có): ………………………………………………..........

   Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh

nghiệp) …………………………………………………………………………

   Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ...................................

   Lĩnh vực hoạt động chính: ................................................................................................

   Điện thoại: ................... Fax: ........... Email: .................... Website (nếu có) ...................

   Đại diện theo pháp luật:

   Họ và tên ...........................................................................................................................

   Chức vụ: ...........................................................................................................................

   Quốc tịch: .........................................................................................................................

   Đề nghị cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp Việt Nam đã hoàn thành thủ tục đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp cho doanh nghiệp giao nhận nước ngoài trên cơ sở thỏa thuận ký ngày ... tháng ...năm….

   Giữa

   Tên doanh nghiệp .............................................................................................................

   Trụ sở chính ......................................................................................................................

   Được thành lập theo giấy phép số ....................................................................................

   Và

   Tên doanh nghiệp giao nhận nước ngoài ..........................................................................

   Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) ..................

   Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:....................................

   Do:........................ cấp... ngày..... tháng......... năm....... tại...............................................

   Đại diện theo pháp luật:

 

   Họ và tên: .........................................................................................................................

   Chức vụ: ...........................................................................................................................

   Quốc tịch: .........................................................................................................................

   Chúng tôi cam kết:

 • Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của nội dung văn bản đề nghị và hồ sơ kèm theo.
 • Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động kinh doanh nói chung và những quy định liên quan đến hoạt động giao nhận hàng hóa bằng đường hàng không của doanh nghiệp Việt Nam.

   Đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp

(Ghi rõ chức danh cụ thể ký tên, đóng dấu)

 

   Tài liệu gửi kèm bao gồm:

 • Vận đơn thứ cấp của doanh nghiệp giao nhận nước ngoài.

      * Ghi chú: Phần kính gửi ghi cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ là các Cảng vụ hàng không miền Bắc hoặc miền Trung hoặc miền Nam tùy theo lựa chọn của người nộp hồ sơ.

   Tải file tại đây

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng với dịch vụ của ngành Hàng không hay không ?


Hình ảnh hoạt động