CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG MIỀN TRUNG

 

              Căn cứ Quyết định số 3424/QĐ-BGTVT, ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cảng vụ hàng không

 

I. Chức năng, nhiệm vụ của Cảng vụ HK miền Trung

Cảng vụ hàng không trực thuộc Cục Hàng không Việt Nam, là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng không tại các cảng hàng không, sân bay:

- Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng

- Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài

- Cảng Hàng không Chu Lai

- Cảng Hàng không Phù Cát

- Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh

- Cảng Hàng không Pleiku

- Cảng Hàng không Tuy Hòa

Cảng vụ hàng không có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước

II. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cảng vụ hàng không:

1. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Cảng vụ hàng không theo quy định tại Điều 60 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Thực thi nhiệm vụ của Nhà chức trách hàng không tại Cảng hàng không, sân bay trong phạm vi quản lý theo quy định.

3. Thực hiện cấp thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh có giá trị sử dụng dài hạn và ngắn hạn tại các cảng hàng không, sân bay thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

4. Tiếp nhận, triển khai nhiệm vụ bảo đảm chuyến bay chuyên cơ theo quy định của pháp luật.

5. Tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về hàng không tại cảng hàng không, sân bay.

6. Xây dựng, trình Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt kế hoạch tài chính và tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt.

7. Xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm, báo cáo Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt; xây dựng trình Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt kế hoạch tuyển dụng, tổ chức sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Cục Hàng không Việt Nam; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và người, lao động thuộc quyền quản lý.

8. Được quyền trực tiếp quan hệ với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật.

9. Quản lý tài sản, tài chính theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

10. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam giao và theo quy định của pháp luật.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Cảng vụ hàng không gồm có:

a) Các phòng chuyên môn nghiệp vụ gồm: Phòng Tổ chức - Hành chính; phòng Pháp chế - Thanh tra; phòng Kế hoạch - Tài chính; phòng Giám sát an ninh hàng không; phòng Giám sát an toàn hàng không; phòng Giám sát chất lượng dịch vụ và vận tải hàng không; phòng Quản lý cảng hàng không, sân bay;

b) Các Đại diện Cảng vụ hàng không tại Cảng hàng không, sân bay.

2. Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức quy định tại khoản 1 Điều này theo đề nghị của Giám đốc Cảng vụ hàng không.

 

 

 

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng với dịch vụ của ngành Hàng không hay không ?


Hình ảnh hoạt động