THÔNG BÁO Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 lần 2 đối với thí sinh có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

CẢNG VỤ HK MIỀN TRUNG

Số:   216/TB-CVMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 03 năm 2024

           

THÔNG BÁO

Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 lần 2 đối với thí sinh có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

 

 

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-CVMT ngày 22/01/2024 của Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Trung về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Cảng vụ hàng không miền Trung năm 2023 lần 2;

Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-CVMT ngày 22/02/2024 của Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Trung về việc hủy kết quả trúng tuyển tuyển dụng viên chức Cảng vụ hàng không miền Trung năm 2023 lần 2 đối ông Nguyễn Lương Đức;

Cảng vụ hàng không miền Trung thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 lần 2 đối với thí sinh có kết quả tuyển dụng thấp hơn liên kề và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển, cụ thể như sau:

1. Công nhận kết quả trúng tuyển

Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 lần 2 của Cảng vụ hàng không miền Trung đối với:

Họ và tên: Ông Văn Phú Toàn  

Ngày, tháng, năm sinh: 21/02/1998

Trúng tuyển vào vị trí: Chuyên viên Giám sát an toàn hàng không, phòng Giám sát an toàn hàng không.

2. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

Thí sinh trúng tuyển phải đến Cảng vụ hàng không miền Trung để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định, cụ thể như sau:

- Địa điểm: phòng Tổ chức – Hành chính, tầng 2, trụ sở Cảng vụ hàng không miền Trung, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng.

- Thời gian: từ ngày 06/3/2024 đến hết ngày 04/04/2024.

- Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

a) 01 bản sao có chứng thực văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm  dự  tuyển (Trường hợp có văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch thuật sang tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực), chứng nhận đối tượng ưu  tiên (nếu có) đồng  thời  xuất  trình  bản  gốc văn  bằng,  chứng  chỉ,  kết  quả học  tập;

b) 01 phiếu lý lịch tư pháp số 01 do cơ quan có thẩm quyền cấp;

c) 01 giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan có thẩm quyền cấp.

d) Các giấy tờ liên quan đến quá trình công tác (nếu có);

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Trung ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển. Cảng vụ hàng không miền Trung thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

3. Các nội dung khác

Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Trung ra quyết định tuyển dụng. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng viên chức phải đến Cảng vụ hàng không miền Trung để ký hợp đồng làm việc và nhận việc. Trường hợp người được tuyển dụng viên chức không đến ký hợp đồng làm việc và nhận việc trong thời hạn quy định thì Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Trung hủy bỏ kết quyết định tuyển dụng.

Trên đây là Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 lần 2 đối với thí sinh có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Mọi vướng mắc liên hệ Phòng Tổ chức – Hành chính, Cảng vụ hàng không miền Trung – Điện thoại 0236.3614821 hoặc Ông Trần Hà Nam, Chuyên viên phòng Tổ chức – Hành chính – Di động 0911356390.

Trân trọng thông báo./.

 

Chi tiết nội dung Thông báo : File đính kèm

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng với dịch vụ của ngành Hàng không hay không ?


Hình ảnh hoạt động