Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam Thứ Tư, 10/01/2024 - 14:41 GMT+7 Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung:

- Điều 5 Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5, khoản 6 Điều 1 Thông tư số 41/2020/TT-BGTVT về Thủ tục phê duyệt chương trình, quy chế an ninh hàng không, chấp thuận chương trình an ninh hàng không hãng hàng không nước ngoài;

- Sửa đổi, bổ sung Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 23 , Điều 24, Điều 25-Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT;

-Sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 36 Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT, khoản 9 Điều 38 Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 22 Điều 1 của Thông tư số 41/2020/TT-BGTVT;

-Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 và điểm a khoản 7 Điều 41; khoản 1 Điều 67; khoản 3 Điều 70; khoản 4, khoản 5, khoản 6 và khoản 7 Điều 98; Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 108; khoản 13 và khoản 14 Điều 117; khoản 9 Điều 118 -Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT.

-Thay thế một số Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT và Thông tư số 41/2020/TT-BGTVT.

Đối với các công trình nhà ga, đài kiểm soát không lưu được phê duyệt thiết kế xây dựng trước ngày Thông tư này có hiệu lực tiếp tục thực hiện theo quy định tại khoản 9 Điều 38 Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 22 Điều 1 Thông tư số 41/2020/TT-BGTVT).

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2024./.

Nguồn: Cục hàng không Việt Nam

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng với dịch vụ của ngành Hàng không hay không ?


Hình ảnh hoạt động