NĐ Quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay

Ngày ban hành: 28/08/2015

Ngày hiệu lực: 15/10/2015

Loại tệp: .pdf

Kích cỡ: 1.29 MB

Tải về:

Lượt xem: 14.677

Nội dung:

STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Loại tệp Tải về
1Văn bản hợp nhất số 55/VBHN-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao... 55/VBHN-BGTVT03/11/202303/11/2023.pdf
2Văn bản hợp nhất số 54/VBHN-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao... 54/VBHN-BGTVT 03/11/202303/11/2023.pdf
3Văn bản hợp nhất số 53/VBHN-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao... 53/VBHN-BGTVT03/11/202303/11/2023.pdf
4Văn bản hợp nhất số 46/VBHN-BGTVT ngày 7/8/2023 hợp nhất Thông... 46/2023/VBHN-BGTVT07/08/202301/09/2023.pdf
5Văn bản hợp nhất số 45/VBHN-BGTVT ngày 02/8/2023 quy định chất... 45/2023/VBHN-BGTVT02/08/202301/09/2023.pdf
6Văn bản hợp nhất số 44/VBHN-BGTVT ngày 02/8/2023 quy định về... 44/2023/VBHN-BGTVT02/08/202301/09/2023.pdf
7Văn bản hợp nhất số 43/VBHN-BGTVT ngày 02/8/2023 quy định việc... 43/2023/VBHN-BGTVT02/08/202301/09/2023.pdf
8Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định... 09/VBHN-BGTVT23/03/2022 .doc
9Văn bản hợp nhất 01/VBHN thông tư quy định chi tiết... 01/VBHN-BGTVT04/02/202115/03/2021.doc
10Chỉ thị Về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện... 5244/CT-CHK 01/12/202001/12/2020.PDF
11Chỉ thị Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch công... 5225/CT-CHK 30/11/202030/11/2020.PDF
12Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết... 5124/TB-CHK 23/11/202023/01/2021.PDF
13Về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với... 1711/CĐ-TTg 07/12/202007/12/2020.pdf
14 Xác thực văn bản hợp nhất Thông tư số 46/2013/TT-BGTVT... 19/VBHN-BGTVT 14/12/202014/12/2020.pdf
15Chỉ thị Về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng,... 5369/CT-CHK08/12/202008/12/2020.PDF
16Văn bản hợp nhất các Thông tư chi tiết quy định... 18/VBHN-BGTVT29/12/201705/01/2018.doc
17Xác nhận văn bản hợp nhất của Bộ Giao thông vận... 13/VBHN-BGTVT12/10/201712/10/2017.pdf
18QĐ Ban hành Đề án "Nâng cao chỉ số đánh giá... 1277/QĐ-CHK25/07/201625/07/2016.pdf
19QĐ V/v ban hành Danh mục các vật phẩm nguy hiểm... 663/QĐ-CHK27/04/201601/05/2016.pdf
20QĐ Ban hành Sổ tay HD hành khách đi tàu bay331/QĐ-CHK10/03/201610/03/2016.pdf
21NĐ Quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các... 68/2015/NĐ-CP28/08/201515/10/2015.pdf
22Sổ tay HD hành khách đi tàu bay  .pdf
23NĐ Quy định về Nhà chức trách hàng không66/2015/NĐ-CP12/08/201501/10/2015.pdf
24TT Về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không... 36/2015/TT-BGTVT24/07/201501/10/2015.pdf
25TT Quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn... 14/2015/TT-BGTVT24/04/201501/07/2015.pdf
26Sổ tay HD hành khách đi tàu bay  .doc
27Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật hàng... 61/2014/QH1329/12/201401/07/2015.pdf
28TT Quy định về phương thức liên lạc không - địa... 44/2014/TT-BGTVT30/09/201401/12/2014.pdf
29QĐ Ban hành Sổ tay HD giám sát an toàn khai... 973/QĐ-CHK27/06/201427/06/2014.docx
30TT Sửa đổi, bổ sung Điều 14.010 Chương B Phần 14... 14/2014/TT-BGTVT12/05/201401/07/2014.pdf
CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng với dịch vụ của ngành Hàng không hay không ?


Hình ảnh hoạt động